Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Platnost a účinnost
 3. Objednávka
 4. Ceny
 5. Práva z vadného plnění
 6. Vrácení zboží
 7. Platební podmínky
 8. Ochrana osobních údajů
 9. Vyšší moc
 10. Další ustanovení
 11. Různé

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej veškerého zboží společnosti ORGANICS & BOTANICAL s.r.o. (dále rovněž „Podmínky“) prostřednictvím internetového obchodu, upravují smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jejichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi společností ORGANICS & BOTANICAL s.r.o.; se sídlem Lesov 149, 360 01 Sadov; IČ: 10740163; DIČ: CZ10740163; OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, spisové vložce 184361 (dále rovněž „Dodavatel“) a fyzickými či právnickými osobami, které jsou v závazkovém či obdobném vztahu k Dodavateli v postavení kupujícího, odběratele zboží, výrobků, dlužníka, či osoby činící úkony směřující k vytvoření závazkového vztahu s Dodavatelem (dále rovněž „Odběratel“), při jejich podnikatelské činnosti.
 2. Podmínky se stávají součástí každé smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a Odběratelem a určují část jejího obsahu, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.

2. Platnost a účinnost

 1. Tyto Podmínky jsou platné a účinné pro všechny smluvní vztahy a veškeré vztahy, v jichž rámci bylo na Podmínky odkázáno, mezi Dodavatelem a Odběratelem bez ohledu na druh zboží nebo výrobků, dodávaných (dále rovněž souhrnně jako „produkty“ či „zboží“) Dodavatelem Odběrateli v rámci příslušného vztahu. Dodavatel dodává produkty dle položek uvedených v internetovém obchodu Dodavatele s uvedením nabídky a cen produktů (dále rovněž „E-SHOP“), uveřejněných v internetovém obchodě na webové adrese www.shop.prolupenku.cz. Informace uvedené v tomto E-SHOPU nejsou závazné, platí aktuální informace výrobce příslušného produktu. Produkty, jejichž výroba či dodávky byly ukončeny, dodává Dodavatel pouze do vyprodání zásob.

3. Objednávka

 1. Objednávkou je dostatečně určitý projev vůle Odběratele o koupi či odběr produktu Dodavatele učiněný Odběratelem v jakékoli formě, zejména telefonicky, e-mailem, elektronicky nebo písemně. Objednávka Odběratele je závazným právním jednáním. Dodavatel není povinen objednávku akceptovat. Dodavatel je oprávněn akceptovat objednávku zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
 2. Potvrzení (akceptace) objednávky je projev vůle Dodavatele být objednávkou vázán. Jednotlivá smlouva (kupní, o dodávce produktů či obdobná smlouva) je uzavřena doručením potvrzení objednávky Dodavatelem Odběrateli.
 3. Doprava – způsob dopravy si Odběratel volí u každé své objednávky zboží. Cena dopravy se řídí aktuální cenou uvedenou na E-SHOPU. Dodavatel ručí za zboží pouze do doby jeho předání danému smluvnímu dopravci. Poškození zásilky je Odběratel povinen řešit při jejím převzetí od dopravce a sepsat s ním Reklamační protokol, nejlépe pořídit fotodokumentaci prokazující okamžik předání dopravcem. V okamžiku předání objednávky Dodavatelem dopravci, dochází k ukončení platnosti těchto VOP a po dobu přepravy nabývají platnosti VOP daného dopravce.

4. Ceny

 1. Všechny udávané ceny jsou platné v době uveřejnění v E-SHOPU. Ceny se udávají v Kč s DPH platnou v době uveřejnění v E-SHOPU. Dodavatel si vyhrazuje právo určení grafických chyb nebo změny cen či sazby DPH. Aktualizací E-SHOPU, resp. ceníku na výše uvedené webové adrese Dodavatele, se stávají všechny předchozí ceny, nabídky nebo ceníky neplatné a pozbývají účinnosti. Dodavatel o změnách cen informuje Odběratele před dodáním zboží, nejpozději však na faktuře. U zboží, které není v době objednávky skladem, může dojít ke změně ceníkové ceny. Odběratel má právo z důvodu změny ceny odstoupit od smlouvy, odstoupení však musí učinit ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy se o změně ceny dozvěděl, jinak právo na odstoupení od smlouvy ztrácí. Ceny nezahrnují náklady na dopravu či balení zboží (produktů).
 2. Při jednorázové objednávce vyšší než 1 200,- Kč s DPH Dodavatel neúčtuje Odběrateli dopravné či balné. U objednávek nižší hodnoty má Dodavatel právo účtovat manipulační poplatek, a to minimálně 129,- Kč.

5. Práva z vadného plnění

 1. Není-li dále uvedeno jinak, odpovídá Dodavatel za vady plnění dle platných a účinných právních předpisů. Uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti produktu na jeho obalu nebo v reklamě má účinky záruky za jakost a platí v uvedeném rozsahu pouze v případě, že ze strany Odběratele nedošlo k neodbornému nebo nešetrnému zacházení se zbožím, nedodržením doporučených pracovních postupů, použití nebo skladování zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickému poškození nebo opotřebení způsobenými Odběratelem. Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží v případě vnější události po přechodu nebezpečí škody na věci. Zboží, které má materiálovou či výrobní vadu, nahradí Dodavatel Odběrateli za zboží bez závad.
 2. Odběratel je povinen zjištěné výrobní a materiálové vady dodaného zboží oznámit Dodavateli bezprostředně po dodání nebo neprodleně poté, kdy Odběratel vady zjistit měl a mohl. V případě doručení zjevně poškozené zásilky má Odběratel právo tuto zásilku nepřijmout, v tomto případě ihned sepíše o této skutečnosti protokol s přepravcem, resp. osobou předávající zboží. V případě pozdějšího zjištění, nejpozději však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky, oznámí tuto skutečnost Odběratel reklamačnímu oddělení Dodavatele. Neoznámí-li Odběratel zjevné vady množství, jakosti nebo provedení zboží ve lhůtě dle tohoto článku, má se za to, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad a v množství sjednaném ve smlouvě.
 3. Při neúspěšném pokusu o nápravu nebo o zaslání další zásilky může Odběratel zvolit mezi snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy. Svou volbou je Odběratel nadále vázán a není oprávněn tuto následně měnit bez souhlasu Dodavatele.

6. Vrácení zboží

 1. Odběratel má právo vrátit zboží do 5 pracovních dnů od jeho dodání. Po uplynutí lhůty dle věty předchozí nárok Odběratele na vrácení zboží zaniká. Podmínkou možnosti vrácení je nepoužité zboží v originálním nepoškozeném obalu bez popisků a polepení či jakýchkoli jiných zásahů do zboží včetně jeho balení, v opačném případě není nárok Odběratele na vrácení zboží dán. Odběratel vždy udá též důvod vrácení a přiloží reklamační protokol s dalšími podstatnými informacemi.
 2. V případě vrácení zboží se specifickými nároky na přepravní teplotu – termolabilní látky – musí Odběratel po celou dobu skladování takového zboží zajistit konstantní teplotní podmínky nutné pro daný typ zboží v termoboxu, před předáním zboží k vrácení přepravci takovouto zásilku zřetelně označit, tuto informaci řádně uvést do reklamačního protokolu a informovat přepravce o nutnosti zpětného transportu dotčeného zboží v termoboxu za konstantních teplotních podmínek. Při nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek Odběratelem je Dodavatel oprávněn nepřijmout vrácené zboží nazpět a Odběratel je povinen zaplatit Dodavateli za toto zboží kupní cenu v plné výši.
 3. V případě koupě Zboží označeného jako „HUMINOTHERAPY ozdravná, hojivá mast“ nemá Odběratel nárok na vrácení tohoto Zboží. Nemožnost vrácení Zboží uvedeného v předešlé větě je viditelně uvedeno v detailu produktu v E-SHOPU.
 4. Při zakoupení Zboží v akci: Garance vrácení peněz je postup následující:
  • Garance se vztahuje na veškeré Zboží zakoupené v E-SHOPU.
  • Omezení garance – platnost garance je omezena vždy platností dané AKCE a vtahuje se tak pouze na Zboží zakoupené v období dané AKCE.
  • Podmínky pro uznání garance:
   • Zákazník musí doložit originál účetního dokladu o zakoupení Zboží.
   • Zákazník musí vrátit min. 85 % původního množství zboží, které zakoupil, včetně originálního obalu a etikety - Dodavatel si vyhrazuje možnost posouzení, zda byl limit v konkrétním případě splněn.
   • Při zakoupení více kusů jednoho zboží smí zákazník uplatňovat garanci max. ohledně 3 ks zboží s tím, že spotřebovat smí zákazník max. 15 % z 1 kusu produktu.
   • V rámci jednoho nákupu smí zákazník uplatnit garanci max. na 3 druhy zakoupeného zboží.
   • V případě uplatnění garance u produktů, na kterých byla nastavena POS akce 1+1, 2+1 apod. musí zákazník vrátit všechny produkty (tzn. v případě 1+1 oba produkty, 2+1 všechny 3 produkty, atd.) s tím, že vyplacenou dostane pouze částku, kterou za produkty skutečně zaplatil (1+1 pouze za 1 výrobek, 2+1 pouze za 2 výrobky), spotřebováno smí být max. 15 % z 1 ks produktu (tzn. ostatní ks, které jsou k produktu poskytnuty jako součást akce, musí zůstat nedotčeny).
  • Doba uplatnění Garance - Garanci lze uplatnit nejpozději 3 dny po zakoupení výrobku (tzn. den nákupu + 2 následující), zároveň však nejpozději v poslední den spotřeby/minimální trvanlivosti garancí krytého zboží.
  • Odmítnutí Garance - Uznání garance je možno odmítnout v případě jejího zřejmého či opakovaného zneužití ze strany zákazníka.
  • Vrácení ceny Zboží - Částka bude zákazníkovi vrácena vždy bezhotovostním převodem na jím zadaný bankovní účet bez ohledu na to, jakým způsobem výrobek zaplatil.

7. Platební podmínky

 1. Odběratel se zavazuje řádně a včas uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH.
 2. Úhrada objednaného zboží nebo služeb je realizována platbou v hotovosti v souladu s příslušnými právními předpisy o omezení plateb v hotovosti, nebo bankovním převodem na základě faktury. V případě platby bankovním převodem se za den zaplacení považuje den, kdy byla odpovídající finanční částka v plné výši připsána na bankovní účet Dodavatele.
 3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je splatnost faktur stanovena na dobu 3 dnů od data jejich vystavení.
 4. V případě, že Odběratel neuhradí splatnou kupní cenu či jakoukoli její část nebo jakékoli platby v souvislosti se smlouvou, jejíž součástí jsou tyto Podmínky, řádně a včas, není Dodavatel povinen plnit své závazky dle příslušné smlouvy a/nebo jakékoli jiné smlouvy uzavřené s Odběratelem, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, případně je Dodavatel oprávněn veškerá plnění pozastavit, a v tomto případě není Dodavatel v prodlení s dodáním produktů či jakýmikoli závazky resultujícími pro něj z příslušné smlouvy. Dodavatel má také právo požadovat zaplacení úroku z prodlení dle právních předpisů České republiky z neuhrazené části kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) Odběratelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Odběratelů jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu E-SHOPU a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Odběratelů předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje Odběratelů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Odběratel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Dodavatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Odběratel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Odběrateli z databáze vymazat.

9. Vyšší moc

 1. Dodavatel neodpovídá za zpoždění nebo možnost splnění dodávky v důsledku vyšší moci.
 2. Dodavatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Odběratele a má právo buď prodloužit dodací lhůtu, nebo odstoupit od smlouvy. Odběrateli tímto nevzniká vůči Dodavateli žádné právo na náhradu škody vzniklé nesplněním objednávky.

10. Další ustanovení

 1. Povinností Odběratele je podepsat dodací list či jiný předávací dokument potvrzující předání zboží (dále jen "dodací list") osobně, resp. statutárním orgánem (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), prostřednictvím pověřeného zaměstnance nebo prostřednictvím jiné k tomuto pověřené osoby, a to s čitelným uvedením jména přebírající osoby a funkce. Podpisem dodacího listu Odběratelem či jím pověřenou osobou se má za to, že zboží bylo dodáno v souladu s objednávkou, na zboží v době předání nevázly zjevné vady a bylo dodáno v objednaném množství. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny vč. DPH. Odběratel je oprávněn v rámci dohodnutých platebních podmínek se zbožím nakládat dle svých obchodních zvyklostí i před zaplacením kupní ceny.
 2. Odmítnutí podepsání dodacího listu bez vážného důvodu (jímž může být pouze dodání jiného zboží v rozporu s objednávkou či dodání zboží se zjevnými vadami), či opomenutí této povinnosti Odběratelem má důsledky, jako by byl dodací list Odběratelem podepsán okamžikem, kdy tuto skutečnost na dodacím listu vyznačí osoba, která zboží Odběrateli předávala, případně Dodavatel. V případě dodání objednaného zboží v menším, než objednaném množství, Odběratel přijme takto dodané zboží, podepíše dodací list a uvede na něm tuto skutečnost. Dodavatel následně dle svých provozních možností bez zbytečného odkladu dodá Odběrateli nedodané množství zboží.
 3. Přebírá-li za Odběratele zboží jiná osoba, než osobně Odběratel nebo statutární orgán Odběratele (v případě, kdy je Odběratelem právnická osoba), děje-li se tak ve sjednaném termínu a místě dodání zboží a dotčená osoba se osobě předávající zboží prezentuje jako osoba oprávněná zboží za Odběratele převzít, je Dodavatel v dobré víře a má se za to, že taková osoba je vždy oprávněna zboží za Odběratele převzít a její jednání Odběratele zavazuje.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí zboží, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se zbožím v souladu se smlouvou a Odběratel zboží nepřevezme. V případech, kdy Odběratel má převzít zboží od jiné osoby, než je Dodavatel, nebo kdy Dodavatel je povinen předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu Odběrateli anebo smlouva zahrnuje povinnost Dodavatele odeslat zboží, avšak Dodavatel není povinen předat zboží dopravci v určitém místě, přechází nebezpečí škody na zboží na Odběratele v souladu s § 2122, § 2123 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
 5. Individuální ujednání odchylná od těchto Podmínek musí být v písemné formě.
 6. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením.
 7. Veškeré vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem, které nejsou těmito Podmínkami a/nebo příslušnou smlouvou mezi Dodavatelem a Odběratelem upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
 8. Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

  V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,- Kč. Tento odstavec se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru.

  Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.

11. Různé

 1. Přepis E-SHOPU i jeho součástí včetně těchto Podmínek není bez souhlasu Dodavatele povolen. Chyby, změny a grafické chyby jsou vyhrazeny.
 2. Stejné účinky jako doručení jakéhokoli písemného právního úkonu Dodavatelem Odběrateli má odmítnutí Odběratele písemný úkon převzít. V případě, že písemné podání nebude převzato Odběratelem, se za doručení písemného podání považuje uplynutí třetího (3.) dne po odeslání podání Odběrateli, byla-li zásilka odeslána s využitím provozovatele poštovních služeb.
 3. Odběratel není oprávněn k jednostrannému započtení pohledávek a/nebo jakýchkoli jiných nároků ze smluv, jejichž součástí jsou tyto Podmínky, vůči Dodavateli, ani k postoupení takových pohledávek na třetí osoby či k uplatnění zadržovacího práva na jakékoli podklady nebo předměty mu předané či svěřené Dodavatelem.
 4. Vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí českým hmotným právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany sjednávají, že pro veškeré spory vzniklé mezi nimi je založena pravomoc soudů České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Dodavatele.
 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.
 6. Kontakty pro kontaktování Dodavatele:
  Objednávky, připomínky, stížnosti, dotazy: obchod@humaty.cz
  Reklamace, nabídky spolupráce: office@humaty.cz

Veškeré změny těchto VOP vyhrazeny. ORGANICS & BOTANICAL s.r.o.
Poslední revize těchto VOP provedena 24.8.2022.